FAQ

szkolenie

 

Kto może wziąć udział w konkursie WzmocniONE?
Udział w Konkursie mogą wziąć następujące podmioty:
•    organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia);
•    organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;
•    spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
•    spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
•    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;
•    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
•    osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu oraz zysku na realizację celów społecznych;
•    grupy nieformalne

Jakie wsparcie w programie WzmocniONE może uzyskać inicjatywa?

  • wsparcie edukacyjne i doradcze – maksymalnie 10 finalistek lub finalistów wybranych przez Jury będzie zaproszonych do wzięcia udziału w spotkaniu stacjonarnym oraz do serii spotkań online, których tematyka będzie obejmowała obszar systemowej zmiany społecznej oraz w będzie dostosowana do potrzeb organizacji oraz inicjatyw. Proces edukacyjny (szkolenia, webinary, praca indywidualna) będzie trwał około 70 godzin. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego doradztwa indywidualnego dla inicjatywy. Udział w procesie edukacyjnym  jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe.
  • wsparcie w przeprowadzeniu pilotażu lub realizacji działań kluczowych dla rozwoju inicjatywy (tzw. kamienia milowego) – każda z finałowych inicjatyw wybranych przez Jury może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 4.000 PLN w celu przeprowadzenia tych działań. Środki zostaną przekazane na podstawie przedłożonych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Przeprowadzenie pilotażu/realizacji kluczowych działań w ramach kamienia milowego, jest warunkiem ubiegania się o główne wsparcie finansowe.
  • wsparcie w sieciowaniu z innymi organizacjami – finalistki i finaliści i dostaną możliwość uczestniczenia w dwudniowym spotkaniu wszystkich inicjatyw edycji programu WzmocniONE. Spotkanie może być zrealizowane online w przypadku zaostrzonych wymogów epidemiologicznych
  • wsparcie finansowe maksymalnie 3 inicjatywy – laureatki, wybrane przez Jury otrzymają wsparcie w postaci grantów w wysokości 40.000 PLN każda na realizację przedstawionego działania.

Do kiedy można składać aplikacje?
Termin składania aplikacji upływa dnia 8 marca o godz. 23.59.

Jaka jest procedura weryfikacji wniosków?
Procedura weryfikacji wniosków składa się z pięciu etapów:
Etap I: Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych.
Etap II: Ocena formularzy, czyli sprawdzenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Zespół Ekspercki.
Etap III: Ocena formularzy przez Jury oraz wybór 20-30 inicjatyw. Rozmowy on-line z wybranymi inicjatywami.
Etap IV: Ocena aplikacji oraz rozmów przez Jury oraz wybór 10 finalistek i finalistów.
Etap V: Prezentacje finalistek i finalistów podczas  Finału Programu „WzmocniONE”. Wybór laureatek i laureatów przez Jury.

W jaki sposób można aplikować?
Aplikacje można złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz znajdujący się na tej stronie.

Czy do konkursu może aplikować osoba fizyczna lub grupa nieformalna?
Do konkursu może aplikować również osoba fizyczna lub grupa nieformalna.
Na etapie przeprowadzenia pilotaży oraz w przypadku przyznania inicjatywie zgłoszonej przez grupę nieformalną wsparcia finansowego, grupa zobowiązana zostanie do sformalizowania działalności lub zawarcia partnerstwa z podmiotem posiadającym osobowość prawną, który będzie odpowiedzialny za formalne przyjęcie darowizny oraz ewentualne rozliczenie wydatkowania środków. Na etapie realizacji pilotaży inicjatyw dopuszczamy możliwość rozliczenia ich kosztów przez księgowość spółki Magovox (m. in. faktury na dane spółki).
W przypadku braku osobowości prawnej lub partnerstwa na etapie przyznania głównego wsparcia finansowego, inicjatywa może zostać wykluczona z grona laureatek i laureatów.

Czy podmiot, który jest w trakcie realizacji inicjatywy/działalności, może zgłosić tę inicjatywę/działalność do konkursu WzmocniONE ?
Tak, działalność bieżąca lub inicjatywa w realizacji może być przedmiotem ubiegania się udział w konkursie.