Kryteria

Poszukujemy rozwiązań, które:

1) Budują lub wzmacniają równą godność płci w Polsce;
Głównym celem inicjatyw, które wspieramy jest działanie na rzecz wzmacniania równej godności płci. Rozumiemy to jako działania, które zauważają nierówne pozycje płci w danym obszarze i dążą do równości na tym polu. Ten cel musi być nadrzędnym celem zaproponowanej inicjatywy. Inicjatywa może dotyczyć wzmacniania grupy wyodrębnionej ze względu na dodatkową część tożsamości np. kobiety z terenów wiejskich, kobiety i dziewczęta w spektrum autyzmu. Dużo działań jakie wspieramy jest skierowanych do kobiet i dziewcząt ze względu na sytuację kulturowo-społeczną, z która mamy do czynienia w Polsce, ale wspieramy również działania, które są skierowane do chłopców/mężczyzn.

Pytania dotyczące tego kryterium:
Czy głównym celem działania jest budowa lub wzmacnianie równej godności płci?

2) Budują i wzmacniają poczucie własnej wartości, podmiotowości i samostanowienia u kobiet/dziewcząt;
Zależy nam, żeby działania, które wspieramy w ramach Programu były realizowane przez osoby, których bezpośrednio dotyczy dany problem społeczny. Wspieramy działania samorzecznicze. Wybieramy te, które zakładają udział grupy docelowej w procesie ich tworzenia lub/i ich realizacji. Naszym zdaniem, w taki sposób buduje się poczucie podmiotowości i samostanowienia kobiet/dziewcząt i angażuje je w poszukiwanie rozwiązań.

Pytania dotyczące tego kryterium:
Czy proponowana inicjatywa jest realizowana przez osoby z grupy społecznej dotkniętej problemem społecznym, który ta inicjatywa ma rozwiązywać?
lub
Czy osoby z grupy docelowej są częścią zespołu realizującego inicjatywę bądź były włączone w jej tworzenie?
lub
Czy inicjatywa kieruje się zasadą upodmiotowienia (empowerment) grup społecznych, których dotyczy?

3)Mają potencjał skalowania/replikowania/upowszechnienia;
Zależy nam na tym, żeby wspierać ciekawe, mądre inicjatywy, które w kreatywny sposób rozwiązują zidentyfikowany problem społeczny. Chcemy, by te inicjatywy miały jak największy wpływ na rzeczywistość. Szukamy projektów, które mogą być realizowane w innych miejscowościach lub społecznościach lokalnych. Wspieramy też inicjatywy, które zakładają multiplikowanie i upowszechnianie rozwiązań, np. szkolenie dla edukatorek_ów, tworzenie podręczników działania.

Pytania dotyczące tego kryterium:
Czy inicjatywa może być replikowana/powielana? Czy da się opisać model działania, który może być realizowane w innej miejscowości lub społeczności lokalnej?
Czy dana inicjatywa ma potencjał funkcjonowania na większą skalę lub multiplikacji?

4) Są realną odpowiedzią na źródła problemów społecznych wskazanych w diagnozie, wykazują zmianę na poziomie systemowym;
Szukamy inicjatyw z bardzo dobrze zbadanym problem, który starają się rozwiązać. Wspierane przez nas projekty rozwiązują przyczyny danego problemu społecznego a nie tylko jego skutki. Zespoły je realizujące wiedzą w jakim systemie się poruszają, jakie występują w nim relacje, role, zasady i świadomie je zmieniają.

Pytania dotyczące tego kryterium:
Czy inicjatywa odpowiada na przyczyny problemu społecznego a nie tylko na jego skutki?
Czy zespół realizujący inicjatywę ma wiedzę na temat systemu, w którym się porusza?

5) Są innowacyjne.
Czyli są nowe na terytorium Polski (nie są powszechnie wdrażane). Wierzymy w to, że nie da się skutecznie rozwiązać złożonych i występujących od dawna problemów społecznych używając tych samych metod. Dlatego stawiamy na eksperymentowanie i poszukiwanie nowych metod.

Pytania dotyczące tego kryterium:
Czy dana inicjatywa jest nowa (nie jest powszechnie wdrażana) na terenie Polski?